katalog4odnogijpgOdnogi cumownicze to nieodzowny element bezpiecznej mariny .Dzięki nim dostęp do cumowanej jednostki jest bardzo łatwy i bezpieczny. Rozładunek lub załadunek ekwipunku żeglarskiego nie stanowi większego problemu. Odnogi są w stanie przenieść duże obciążenie nawet do 450 kg .Podstawową konstrukcje stanowi mocna rama wykonana z bardzo wytrzymałych ocynkowanych zamkniętych  profili stalowych . Pokład wykonany jest z desek rowkowanych sosnowych impregnowanych wysoko ciśnieniowo lub opcjonalnie modrzewiowych desek rowkowanych  .Największą jednak zaletą całej konstrukcji są pływaki polietylenowe produkowane przez naszą firmę.


Odnogi cumownicze mogą być pozostawione na okres zimowy w spokojnym akwenie. Pływaki wykonane są ze specjalnej mieszanki polietylenu odpornej na ujemne temperatury do -40 stopni Celsiusza . Dzięki zastosowaniu polietylenu pływak odporny jest na rożnego rodzaju uderzenia  obiektów.(z wyjątkiem bardzo ostrych) Inną zaletą jest sposób mocowania odnogi do pomostu za pomocą gumowych amortyzatorów które wyciszają prace odnóg na fali a także przenoszą obciążenia spowodowane uderzeniami jachtu podczas cumowania.
Nasze konstrukcje występują w trzech podstawowych wymiarach długości 6 m. , 8 m. ,12m.mogą być wyposażone w dodatkowy czołowy poler do cumowania.

 Mooring fingers are an indispensable element of safety marina. Thanks to them access to the moored unit is very much easy and safe.
 Unloading or loading the equipment does not constitute a sailing yacht a bigger problem. The legs are able to move large load up to 450kg. The basic structures it is a strong frame made from very durable galvanized closed steel profiles. The deck is made of boards grooved pine
impregnated high pressure or optionally larch grooved boards. The largest, however the advantage of the whole structure are polyethylene floats produced by our company.

Mooring fingers  can be left for the winter period in a calm aqua. floats They are made of a special a mixture of resistant polyethylene
for negative temperatures up to -40 Celsius degrees. Thanks polyethylene float it is resistant to various types impacts of objects (except very sharp) Another advantage is the way fixing the branch to the platform using rubber shock absorbers that mute wave work on the wave as well
they carry loads caused by knocks yacht during mooring. Our constructions come in three basic dimensions 6 m long, 8 m, 12 m can be equipped with an additional leading berthing polisher.

Poniżej pokład odnogi typu HYB standard bez wyposażenia
Below the deck type HYB standard without equipment

odnogi wyposażone w uchwyt oraz odbojnice ciągłe

 moooring fingers  equipped with a handle and continuous fenders

Odnoga z pokładem symetrycznym.

Amortyzujący System mocowania odnóg cumowniczych do pomostów charakteryzuje się znakomitą sztywnością oraz bardzo cichą pracą , nie wymaga specjalnego serwisowania .Powoduje również zwiększenie stabilności całego pomostu wraz z odnogami cumowniczymi . System ten może być stosowany tylko w połączeniu z pomostami pływającymi

The cushioning system for fixing mooring legs to platforms is characterized by excellent stiffness and very quiet operation, does not require special servicing. It also increases the stability of the entire platform with mooring legs. This system can only be used in conjunction with floating platforms

Połączenie zawiasowe może być zastosowane we wszystkich przypadkach , zarówno w połączeniu pomostów pływających jaki stałych . Rozwiązanie to charakteryzuje się dość głośną pracą podczas falowania tylko w przypadku braku serwisowania ,  powoduje  większą podatność całej konstrukcji odnogi cumowniczej na falowanie .

The hinged connection can be used in all cases, both in combination of floating and fixed platforms. This solution is characterized by fairly noisy work during waves only in the absence of servicing, it causes greater compliance of the entire mooring branch structure on the wave.

 Odnogi cumownicze na życzenie możeby wyposażyć w zintegrowane pachoły cumownicze oraz odbojnice ciągłą bez widocznych połączeń i mocowań .

Mooring marks on request could be equipped with integrated mooring bollards and continuous fenders without visible connections and fastenings.img_7324jpg

Nowy typ odnóg cumowniczych z pokładem wbudowanym w konstrukcję nośną odnogi cumowniczej