Głównym produktem naszej firmy są  wysoko obciążane pontony siatkobetonowe typu HCP 1000,1200,1500,2000  , które można łączyć w rożnych konfiguracjach tworząc konstrukcję portu jachtowego zgodnie z wymaganiami klienta. Najważniejszą zaletą naszych rozwiązań jest możliwość budowania portów jachtowych bez potrzeby wykonywania ciężkich robót hydrotechnicznych związanych z budową nabrzeży.  

 The main product of our company are high-loaded fiberglass pontoons of the HCP 1000,1200,1500,2000 type, which can be combined in various configurations creating a yacht harbor structure in accordance with the customer's requirements. The most important advantage of our solutions is the possibility of building yacht ports without the need to carry out heavy hydrotechnical works related to the construction of quays.

   

    Dzięki zastosowaniu   falochronów jednostki są bezpieczne nawet przy silnych wiatrach . Falochrony powodują rozbicie fali i jej złagodzenie w basenie , dzięki dużej wadze pontonów zachowują one stabilność podczas falowania.Oczywiście ze względu na swą wysokość mogą one skutecznie pracować na akwenach śródlądowych , zatokach , rzekach i innych przy zastosowaniu poprawnego kotwiczenia. Pontonów tych nie stosuje się na otwartym morzu.

Thanks to the use of breakwaters, the units are safe even in strong winds. Breakwaters cause breakdown of the wave and its relaxation in the pool, due to the high weight of the pontoons, they remain stable during the wave. Of course, due to their height, they can work effectively in inland waterways, bays, rivers and other using the correct anchoring. These dinghies are not used on the open sea.

katalog6poaczeniejpg
Wszystkie pontony są wyposażone w wbudowane stalowe ocynkowane studzienki montażowe które trwale związane sa z konstrukcją nośną całego pontonu , zastosowanie to w odróżnieniu do innych rozwiązań na rynku zabezpiecza połączenie pontonów nawet podczas ich uszkodzenia w przypadku wystąpienia extremalnych warunków pogodowych.

 Pontony falochronowe bez problemu znoszą warunki zimowe , przy odpowiedniej obsłudze i cumowaniu .Podczas zamarzania akwenu bez problemu mogą pozostać w wodzie.

Ważnym jest aby stosować się do instrukcji obsługi pomostów ponieważ stanowią one obiekt który nieustannie pracuje na akwenie wodnym 

All pontoons are equipped with built-in galvanized steel sumps that are permanently associated with the supporting structure of the entire pontoon, this application, unlike other solutions on the market, secures the connection of pontoons even during their damage in the event of extreme weather conditions.
The breakwater dinghies can easily withstand the winter conditions, with proper maintenance and mooring. During the freezing of the basin, they can easily stay in the water.

It is important to adhere to the operating instructions for bridges because they are an object that is constantly working on a water body