HMF 226 to Nowy produkt naszej firmy . Pływająca Betonowa Platforma  przeznaczona pod zabudowę rekreacyjno wypoczynkową .
Wymiary platformy - 12,5 m szer. 20 m dł. wyporność całkowita 277 ton , wolna burta docelowo 0,25-0,30 m
Platforma zaprojektowana jest na zasadzie betonowego modułowego kadłuba statku , która może być cumowana jako statek , barka .
Platforma należy do grupy jednostek niezatapialnych ze względu na pełne komory wypornościowe . 

Zamieszczamy przedpremierową informację na temat platformy HMF 226
Obiekt Charakteryzuje się ciekawym rozwiązaniem polegającym na wydzielonej  części przeznaczonej do cumowania łodzi . Zadaszony dok ma wymiary 3 m szer. x 7 m.dł i może być traktowany jako garaż na łódż , dodatkową opcją jest możliwość podnoszenia łodzi i przechowywania kadłuba nad taflą wody .Pomysł na zintegrowanie garażu dla łodzi z zabudową wypoczynkową powstał na potrzeby klienta który chciałby by korzystać z łodzi motorowej  o każdej porze bez potrzeby przygotowania jej do pływania  w postaci czyszczenia suszenia itp.przed jej użytkowaniem .  Dla tego modelu platformy  dopuszczalna masa łodzi w przypadku opcji z  podnośnikiem to 1,3 t. masy całkowitej . 
Kadłub platformy wyposażony jest w jeden zbiornik na nieczystości o kubaturze 6 m3 oraz zbiornik na wodę użytkową o takiej samej pojemności . W w wyposażeniu platformy znajdują wie również studnia do montażu zbiornika paliwa do 600 l. poj. oraz studnia do montażu agregatu prądotwórczego 1 m x 1 m . 

Ponadto Platforma charakteryzuje się dużą przestrzenią użytkową poza jej zadaszoną zabudową . Takzwane tarasy pozwolą na grilowanie w gronie znajomych , cumowanie łodzi gości ,  wędkowanie , nurkowanie itp . 

Następnym nowym rozwiązaniem które ułatwi użytkowanie obiektu są szerokie 2 m . schody zakończone platformą  prowadzące bezpośrednio z pokładu platformy  do lustra wody . Dzięki zastosowaniu schodów mamy dostęp do lustra wody który nie zbędny jest do wyciągania ewentualnych elementów z wody , cumowania kajaków ,  wędkowania  , nurkowania , lub kapieli. 
Zakończyliśmy etap budowy i montażu platformy na wodzie , jesteśmy w trakcie budowy modułowego obiektu który będzie zamontowany na platformie . Nie prezentujemy publicznie wizualizacji całego przedsięwzięcia ponieważ uważamy że potencjalny klient powinien widzieć realny rzeczywisty obiekt , dlatego narazie prezentujemy samą platformę . W krótce zaprezentujemy cały kompletny obiekt.


HMF 226 is a new product of our company. A floating concrete platform intended for recreational and leisure development. Platform dimensions - 12.5 m, width 20 m, total displacement 277 tons, freeboard, ultimately 0.25-0.30 m moored as a ship, barge. The platform belongs to the group of unsinkable vessels due to full displacement chambers. We present pre-release information about the HMF 226 platform. The facility is characterized by an interesting solution consisting in a separate part for mooring a boat. The roofed dock is 3 m wide x 7 m long and can be used as a garage for a boat, an additional option is the possibility of lifting the boat and storing the hull above the surface of the water. to use the speedboat at any time without the need to prepare it for swimming, such as cleaning, drying, etc., before using it. For this platform model, the permissible boat weight for the option with a lift is 1.3 tons of total weight. The hull of the platform is equipped with one tank for waste with a capacity of 6 m3 and a utility water tank of the same capacity. The platform is also equipped with a well for mounting a fuel tank up to 600 l. and a well for mounting a 1 m x 1 m power generator. In addition, the Platform is characterized by a large usable space outside of its roofed buildings. The so-called terraces will allow for barbecuing with friends, mooring guests' boats, fishing, diving, etc. Another new solution that will facilitate the use of the facility are 2 m wide. stairs ended with a platform leading directly from the deck to the water table. Thanks to the use of stairs, we have access to the water table, which is necessary to pull any elements out of the water, mooring kayaks, fishing, diving or bathing. We have completed the stage of construction and assembly of the platform on the water, we are in the process of building a modular facility that will be mounted on the platform. We do not present a public visualization of the entire project because we believe that a potential client should see a real, real object, so for now we present the platform itself. We will briefly present the complete facility.