Pomosty przęsłowe typ HCP stanowią idealne rozwiązanie dla spokojnych akwenów. Charakteryzują się dużą wypornością oraz estetycznym wyglądem. Poprzez zastosowanie  niewielkich pontonów  siatkobetonowych nie zablokowany jest przepływ wody , dzięki temu nie powstaje efekt stojącej wody wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami. Pomosty przęsłowe bez problemu mogą pracować w warunkach zimowych , a dzięki materiałom wykorzystanym do budowy nie stanowią zagrożenia ekologicznego. Standardowe pokłady wykonane są z desek sosnowych wysoko ciśnieniowo impregnowanych , rowkowanych . Przy specjalnych zamówieniach wykonujemy pokłady z drewna modrzewiowego , egzotycznego lub mieszanki kompozytów z drewnem liściastym. Pomosty standardowo wyposażone są w knagi do cumowania , które dobierane są do wymogów zamawiającego , opcjonalnie każdy pomost posiada kanały do przeprowadzenia instalacji wodnej lub elektrycznej .Dzięki Pomostom przęsłowym można nadać marinie różne kształty dostosowane do warunków naturalnych akwenu oraz indywidualnych wymogów zamawiającego. Mocowanie pomostów do dna akwenu uzależnione jest warunków hydrotechnicznych   i atmosferycznych panujacych w danej strefie.W zależności od zaleceń projektanta stosujemy trzy sposoby mocowania : kotwienie do wbitych pali w dno , za pomocą ślizgowych lub rolkowych obejm palowych lub cumowanie za pomocą  martwych kotwic , lub jako ostatni sposób montaż do pionowych suwaków montowanych bezpośrednio do ściany nabrzeży .

HCP type span bridges are an ideal solution for calm water bodies. They are characterized by high buoyancy and aesthetic appearance. The water flow is not blocked by the use of small rubber-concrete pontoons, thanks to which the effect of stagnant water with possible impurities does not occur. The span bridges can be easily operated in winter conditions, and thanks to the materials used for construction, they do not constitute an ecological threat. Standard decks are made of high pressure impregnated, grooved pine boards. For special orders, we make decks made of larch wood, exotic wood or a mixture of deciduous wood composites. Platforms are standard equipped with mooring cleats, which are selected to the requirements of the ordering party, optionally each bridge has channels to carry out water or electrical installations. Thanks to span bridges, you can give the marina different shapes adapted to the natural conditions of the basin and individual requirements of the customer. Fixing bridges to the bottom of the basin depends on the hydrotechnical and atmospheric conditions prevailing in the given zone. Depending on the designer's recommendations, we use three fixing methods: anchoring to driven piles to the bottom, using sliding or roller pile clamps or mooring with dead anchors, or last assembly method for vertical sliders mounted directly to the wharf wall.

Pomosty z obniżoną wolną burtą przeznaczone dla kajaków .Bridges with lower free board for kajak