Grupa Hullkon podjęła się realizacji nietypowego wyzwania jakim jest projekt pływającego kompleksu basenowego .Na podstawie doświadczeń Stoczni Hullkon która należy do Grupy Hullkon zaprojektowano konstrukcje kadłuba basenów który spełni wysokie wymagania użytkownika .Kompleks jest przeznaczony głównie dla rodzin z małymi dziećmi oraz młodzieży i wyposażony jest miedzy innymi w basen brodzikowy z atrakcjami wodnymi dla dzieci , basen z wspinaczką skałkową , pokład do opalania , bar , toalety , natryski . Kompleks zaprojektowano tak żeby uniknąć sytuacji kiedy to wszyscy użytkownicy będą spędzać czas w jednym basenie , mogło by to stwarzać niebezpieczeństwo oraz duży dyskomfort w szczególności dla dzieci .

The Hullkon group undertook the unusual challenge of a swimming pool complex project. Based on the experience of the Hullkon Shipyard which belongs to the Hullkon Group, hulls have been designed to meet the high requirements of the user. The complex is intended mainly for families with small children and young people and is equipped among others with in a paddling pool with water attractions for children, swimming pool with rock climbing, sun deck, bar, toilets, showers. The complex was designed to avoid a situation where all users will spend time in one pool, it could pose a danger and great discomfort especially for children.

Naszym zdaniem w Szczecinie brakuje takiego miejsca w szczególności kiedy to powstała niedawno plaża na wyspie grodzkiej.  Naszym zdaniem  ten nowatorski projekt nie tylko uzupełni strefę rekreacyjną w centrum miasta , ale również stanowić może atrakcję turystyczną dla naszych sąsiadów.

Ciekawostką jest fakt że nasz projekt uwzględnia przemieszczanie się kompleksu basenowego wyznaczona trasą turystyczną wraz z użytkownikami.Opcjonalnie kompleks może być wyposażony w mobilną marinę która może przyjmować jednostki pływające podczas postoju kompleksu basenowego na otwartym akwenie np. Jezioro Dąbskie .

Jako rodowici mieszkańcy Szczecina mamy nadzieję że przy pomocy naszych włodarzy będziemy mogli zrealizować projekt.

In our opinion, there is no such place in Szczecin, especially when a beach on the Grodzka island was recently built. In our opinion, this innovative project will not only complement the recreation zone in the city center, but may also be a tourist attraction for our neighbors.
An interesting fact is that our project takes into account the movement of the pool complex designated by the tourist route with the users. Optionally, the complex can be equipped with a mobile marina that can take floating units when the pool complex is parked in an open aqua, eg Dąbskie Lake.
As natives of Szczecin, we hope that with the help of our hosts we will be able to implement the project.


Kompleks basenowy Hullkon 1 nocą 

wszelkie prawa projektu są zastrzeżone , kopiowanie ich i wykorzystywanie bez naszej wiedzy jest zabronione.

all design rights are reserved, copying them and using them without our knowledge is prohibited.